POLÍTICA DE PRIVADESA

1.- Disposicions generals: 

L’informem que qualsevol dada personal que faciliti a través d’aquest lloc web Alpi Teràpies (d’ara endavant, “ALPI“) la tractarà en qualitat de responsable del tractament. La titular d’aquest lloc web és ALPI, domiciliada a c/ Babot Camp, 13, Ed. Automòbil Club 3er AD500 Andorra La Vella, amb el seu número de registre Tributari és F-040735DALPI l’informa que, per a qualsevol qüestió relacionada amb la Protecció de Dades, pot posar-se en contacte amb nosaltres al e-mail: alpiterapies@andorra.ad. 
El contacte, el registre i la contractació electrònica de productes i serveis oferts per ALPI a través d’aquest lloc web només el poden dur a terme persones majors de 18 anys. Per tant, si subministra les seves dades personals a través d’aquest web, ho fa sota la premissa que és major de 18 anys. Si ALPI comprova que, en contra d’allò que estableix aquesta política, les dades personals les ha subministrat un menor de 18 anys, les dades s’eliminen immediatament. 
No s’han de facilitar, a través d’aquest lloc web, dades personals de tercers que no son de l’interessat. 
Si, per poder efectuar degudament una sol·licitud, ha de facilitar dades personals de menors de 18 anys, haurà de garantir a ALPI que ho fa en la seva condició de pare, mare o tutor legal del menor titular de les dades personals, i que alhora atorga el consentiment exprés per al tractament d’aquestes. En aquest cas, haurà d’acreditar el parentiu o la tutela amb l’aportació d’un document oficial com, per exemple, una còpia escanejada del llibre de família. 

2.- Fitxer declarat de conformitat amb la legislació andorrana davant l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra: 

D’acord amb la Llei 15/2003, de 18 de desembre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “LQDP”), i amb els reglaments que la desenvolupen, informem els usuaris d’aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitada a ALPI passarà a formar part d’un fitxer titularitat d’aquesta entitat degudament inscrit en l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra. 

3.-Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades personals: 

 ALPI pot tractar les seves dades personals amb les finalitats descrites a continuació: 
a) ALPI recull i tracta les seves dades personals per poder gestionar les sol·licituds d’informació, consultes o reclamacions que vostè faci mitjançant el formulari de contacte que posa a la seva disposició en aquest lloc web i dur a terme tots els tràmits i/o procediments necessaris per donar curs a aquesta sol·licitud. La base jurídica d’aquest tractament de dades personals és el consentiment que haurà manifestat en marcar la casella al costat de la frase “He llegit i accepto la política de privadesa” del formulari que ALPI posa a la seva disposició en aquest lloc web. El subministrament de les seves dades personals a través d’aquest formulari és, per tant, voluntari, si bé en cas de no facilitar-les no podrem donar curs a la seva sol·licitud, consulta o reclamació. Pot revocar el consentiment quan ho desitgi, si bé, igualment, aquesta revocació farà que sigui impossible seguir la tramitació de la seva sol·licitud, consulta o reclamació. ALPI conservarà les seves dades personals fins que finalitzi la gestió de la seva sol·licitud d’informació, consulta o reclamació. 

b) ALPI recull i tracta les seves dades personals a través de l’apartat “Reserva Cita Prèvia” que posa a la seva disposició en aquest lloc web per a la reserva en línia dels seus serveis, amb la finalitat de gestionar els procediments de reserva relacionats amb la reserva realitzada. La base jurídica d’aquest tractament de les seves dades personals és el contracte a través del qual vostè adquireix els serveis. El subministrament de les seves dades personals per a aquesta finalitat és voluntari, si bé, en cas de no facilitar les dades personals, no podrà reservar el corresponent servei a través d’aquest lloc web. ALPI conservarà les seves dades personals fins a la finalització dels procediments de reserva relacionat amb la reserva realitzada. Posteriorment, i de conformitat amb la legislació aplicable, les dades personals les conservarem durant el temps que triguin a prescriure les responsabilitats legals derivades del contracte formalitzat. 

4. Categories de destinataris, inclosos els prestadors de serveis:

Transmetrem les seves dades personals a les següents categories de destinataris si mai és necessari per aconseguir les finalitats esmentades: 

a) Proveïdors de serveis de ALPI que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat que es tracti, el que realitzaran segons les instruccions de ALPI i de conformitat amb la seva política de privadesa i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi aquesta entitat; 
b) Tercers que no tenen relació amb ALPI, si aquesta identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per:

(1) complir qualsevol llei, regulació, procés legal o requeriment governamental amb força executiva aplicables;

(2) fer complir els termes i condicions del servei adquirit, inclosa la investigació de possibles violacions;

(3) i/o detectar, prevenir o abordar d’una altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics; 

c) Administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per a les finalitats que aquestes estableixin.

e) Entitats financeres a través de les quals s’articuli la gestió de cobraments i pagaments. 

5.- Drets amb relació a les seves dades de caràcter personal

En compliment de la LQDP i els seus reglaments de desenvolupament, ALPI l’informa que per exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició de les seves dades personals, reconeguts en l’esmentada normativa, haurà d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic alpiterapies@andorra.ad a la qual haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d’identitat. 
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades personals. Si vostè ha atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits ALPI deixarà de tractar les dades personals o, si escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat concreta, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Pots exercir tots aquests drets mitjançant l’enviament d’una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònica alpiterapies@andorra.ad, a la qual haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o d’un altre document nacional d’identitat. 

6.- Seguretat:

 ALPI li garanteix que el tractament que portarà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat. 

7.- Canvis en la Política de privadesa

aquesta política de privadesa és subjecta a eventuals canvis d’acord amb la legislació aplicable en cada moment En tot cas, qualsevol modificació d’aquesta Política de privadesa li serà degudament notificada perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i, si escau, pugui atorgar el seu consentiment exprés pel que fa a aquests canvis. 

Última actualització: 15 maig 2019

Dilluns - Divendres: de 08hrs a 20hrs.

C. Babot Camp, 13
Edifici Automòbil Club 3er pis,
Andorra la Vella, AD500

Telèfon(+376) 60 90 00 - Osteopatía i Wellness
Telèfon(+376) 37 04 33 - Dietètica
Whatsapp (+376) 60 90 00
alpiterapies@andorra.ad

2022 ® Alpi Terapies - Design and powered by Undercoverlab

Fet amb ❤️ des d'Andorra

Design and powered by Undercoverlab
Fet amb ❤️ des d'Andorra
2022 ® Alpi Terapies

Contacte
Diagnosticador